Prvo reciklažno dvorište za građevinski otpad u Hrvatskoj
Kvalitetu recikliranih granulata kontrolira ovlaštena institucija
Briga o prirodi zajednička je odgovornost

O nama

Tvrtka GRD d.o.o., kao prva u Republici Hrvatskoj, otvorila je poseban tip reciklažnog dvorišta za gospodarenje neopasnim građevinskim otpadom, nakon što su postale pravomoćne Uporabna dozvola za reciklažno dvorište te Dozvola za djelatnost gospodarenja otpadom. Nakon zatvaranja odlagališta otpada na kojima se legalno zbrinjavao i građevinski otpad, otvaranje ovog reciklažnog dvorišta predstavlja--za sve naše korisnike--prvo cjelovito i konkretno rješenje sukladno važećoj legislativi i EU direktivama o održivom gospodarenju takvim otpadom, odnosno proklamiranoj potrebi da se generirani građevinski otpad prikupi, oporabi, tj. reciklira i ponovo upotrijebi u građevinskoj, komunalnoj i krajobraznoj djelatnosti.

Djelatnost

Uz djelatnost gospodarenja neopasnim građevnim otpadom, koja podrazumjeva prihvat i preuzimanje otpada uz novčanu naknadu (nakon težinske kvantifikacije na kolnoj vagi), reciklažno će dvorište moći davati usluge obrade ili oporabe tuđeg građevnog materijala koji nema status otpada te vršiti prodaju proizvoda i granulata različitih nazivnih frakcija, kao i zasebno usluge vaganja na kolnoj vagi. Ovisno o materijalu iz kojeg se proizvode, finalni će granulati biti kategorizirani u dvije klase (kriteriji prirodnih i recikliranih materijala) s asortimanom nazivnih frakcija: 0-4, 4-8, 8-16, 0-16, 0-45 i 0-63mm.

Površina i kapacitet

Površina na kojoj je ustrojeno reciklažno dvorište iznosi 10.735 m2. Ta površina omogućuje da se u jednom operativnom ciklusu može deponirati--pri prihvatu otpada i izlazu finalnih reciklata--cca 10.000 m3 različitih materijala. Ukupan godišnji kapacitet prihvata i oporabe otpada u reciklažnom dvorištu je promjenjiv i direktno ovisi o broju godišnjih ciklusa, što pak ovisi o svekolikoj građevinskoj aktivnosti na širem području.

Kvaliteta proizvoda

Rad reciklažnog dvorišta te plasiranje recikliranih granulata na tržište obuhvaća ispitivanje i kontrolu kvalitete proizvoda putem ovlaštene institucije i certificiranog laboratorija. U radu reciklažnog dvorišta primjenuje se integralni sustav upravljanja, kao i izdavanje Izjava o sukladnosti za svaku isporuku proizvoda radi provođenja postupka ukidanja statusa otpada.

Uvjeti poslovanja i cjenici

Lokacija

Reciklažno dvorište je smješteno u zoni Mihačeva draga, u samom gradskom tkivu te je javnom cestom direktno povezano s mrežom gradskih prometnica, što mu osigurava dostupnost sa svih gradskih područja. Najjednostavniji pristup je moguće ostvariti iz Osječke ulice, gdje je udaljenost od raskrižja kod Bille cca 1 km. Također, pristup je moguć i sa ceste Kozala - Drenova, sa raskrižja na Brašćinama, od kojeg je reciklažno dvorište udaljeno 200m. Reciklažno dvorište nalazi se neposredno povrh reciklažnog dvorišta KD Čistoće.
Povratak na vrh